Projekt 2018

Aktivity projektu

Aktivity projektu, které bychom chtěli zrealizovat v roce 2018, jsou rozdělené do dvou oblastí:

 • Infrastruktura cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA
 • Propagace a marketing

Aktivita 1: Infrastruktura cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA
Tato aktivita je zaměřena na další rozvoj doprovodné infrastruktury cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA, a takové činnosti, které povedou k rozvoji bezpečnosti návštěvníků cyklostezky a jejich uživatelskému komfortu.
Bude provedena komplexní revize stavu značení na stezce a označení MORAVSKÁ STEZKA. Na základě zjištěného stavu bude provedena obnova a doplnění značení, a také bude provedeno důležité přeznačení na číslo 4 – dálková cyklotrasa, obnova značení MORAVSKÁ STEZKA pomocí samolepek. Provedení tohoto přeznačení je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020. Přeznačení dálkové sítě cyklotras bylo zahájeno v roce 2012 a postupně probíhá v součinnosti mezi jednotlivými kraj. Moravská stezka bude v celé své trase označena číslem 4.
Bude provedena revize stavu doprovodné infrastruktury a dle potřebnosti budou zjištěné nedostatky odstraněny (výměna, oprava).
Po celé trase bude provedena instalace směrovek k významným turistickým cílům – památkám. Bude provedena instalace otočných informačních stojanů s informacemi o zajímavostech daných oblastí. Zároveň bude provedena instalace stacionárních pump na kola.
Pro plánování dalších rozvojových aktivit a zjištění vytíženosti a návštěvnosti MORAVSKÉ STEZKY bude pořízen a instalován mobilní sčítač návštěvnosti.

Cíl aktivity
Dílčím cílem projektu = cílem této aktivity projektu je dále rozvíjet oblast doprovodné infrastruktury a zvýšit návštěvnický a uživatelský komfort a dále rozvíjet návštěvnost
cyklostezky a měst, obcí a turistických atraktivit regionu, zjistit návštěvnost a vytíženost pro plánování dalších rozvojových aktivit.

Výstupy plynoucí z realizace aktivity Infrastruktura cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA
Realizací projektu budou vytvořeny následující výstupy:

 • komplexní revize stavu značení,
 • komplexní revize stavu doprovodné infrastruktury,
 • vyznačení loga MORAVSKÁ STEZKA na trase cyklostezky a označení dálkové trasy 4,
 • instalace nových směrovek k významným turistickým cílům (40 ks),
 • instalace stacionárních pump na kola (5 ks),
 • odstranění zjištěných nedostatků prvků doprovodné infrastruktury,
 • instalace otočných informačních stojanů (5 ks),
 • pořízení sčítače pro monitoring návštěvnosti (5 ks) a provedení statistického měření návštěvnosti a vytíženosti v průběhu roku.

Očekávané přínosy
Přínosy, které očekáváme díky zrealizování této aktivity, jsou v souladu se stanoveným cílem projektu a jedná se o:

 • rozvoj uživatelského a návštěvnického komfortu – díky obnovenému, doplněnému značení a také směrovkám vedoucím k turistickým cílům – památkám
 • rozvoj informovanosti díky novým informačním stojanům a obsaženým informacím
 • rozvoj „spokojenosti“ návštěvníků – odpovídající infrastruktura, stacionární pumpa na kola
 • rozvoj návštěvnosti oblasti, turistických míst a turistických atraktivit, měst a obcí
 • rozvoj cestovního ruchu v oblasti

Aktivita 2: Propagace a marketing
Tato aktivita je zaměřena na rozvoj v oblasti marketingu a propagaci MORAVSKÉ STEZKY, a sekundárně také na propagaci regionů, měst a obcí, turistických míst a oblastí. Budou vytvořeny kvalitní a odpovídající propagační předměty. Dále budou realizovány propagační akce vedoucí k rozvoji povědomí o MORAVSKÉ STEZCE.

Cíl aktivity
Dílčím cílem projektu = cílem této aktivity projektu rozvoj známosti a povědomí o Moravské stezce a zajímavosti celého regionu, s využitím odpovídajících propagačních a marketingových nástrojů.

Výstupy plynoucí z realizace aktivity Infrastruktura cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA
Realizací projektu budou vytvořeny následující výstupy:

 • Fotky do promo materiálů: zajištění fotek pro propagační materiály (infrastruktura, doprovodné fotky).
 • Propagační materiály: budou vydány propagační letáčky, obsahující informace o MORAVSKÉ STEZCE, regionu, zajímavých turistických atraktivitách. Vydané materiály budou volně dostupné v informačních centrech daného partnerského města, a také v informačních centrech či pokladnám turistických zajímavostí v okolí těchto měst.
 • Propagační předměty: budou zhotoveny propagační předměty s užitnou hodnotou. Tyto předměty budou využity k propagaci na veletrzích a výstavách, realizovaném eventu. Jedná se o: skládací mapky, minimapky, reflexní pásky,magnetky, placky, kalendáříky, propisky, blikačky, stojánky na minimapky.
 • Prezentace na veletrzích a výstavách: účast na 4 tematických veletrzích a výstavách, prezentace MORAVSKÉ STEZKY s využitím propagačních materiálů a předmětů,
 • Prezentační setkání zástupců partnerů – budou realizována dvě setkání se zástupci partnerských subjektů. Na těchto setkáních budou prezentována myšlenka celého projektu, cílů a výstupů realizovaných v minulých letech, aktivitách pro rok 2018 a plánovaných činnostech pro další období.
 • Prezentace a informování na webu a facebooku Cyklostezka Bečva: maximální využití propagačních nástrojů vedoucí k rozvoji povědomí o stezce, ale také i oblastech tohoto regionu.
 • Uspořádání sportovně-prezentační akce: sportovně – prezentační akce v průběhu sezóny ve spolupráci s partnerskými subjekty a za účasti zástupců oblastí

Očekávané přínosy
Přínosy, které očekáváme díky zrealizování této aktivity, jsou v souladu se stanoveným cílem projektu a jedná se o:

 • zvýšení povědomí, informovanosti o MORAVSKÉ STEZCE, o regionu, městech a obcích oblasti,
 • rozvoj propagační a marketingové činnosti ve spolupráci s partnerskými subjekty,
 • navázání a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty.

Shrnutí přínosů projektu jako celku
Dle výše uvedeného vymezení aktivity projektu a jejich dílčích výstupů a očekávaných přínosů, v celkovém pohledu očekáváme realizací projektu tyto přínosy:

 • rozvoj a zvýšení bezpečnosti návštěvníků a také jejich návštěvnického komfortu,
 • díky rozvoji doprovodné infrastruktury (značení, směrovky k cílům, mobiliář) – zefektivnění orientace na cyklostezce a směřování k zajímavým turistickým cílům
 • díky instalovaných informačním stojanů a obsaženým informacím – rozvoj informovanosti o významných místech v oblasti,
 • díky pořízení sčítače návštěvnosti – zjištění vytíženosti a návštěvnosti MORAVSKÉ STEZKY v průběhu roku = podklady pro plánování dalších rozvojových aktivit a činností,
 • díky kvalitní a aktivní propagační činnosti – zvýšení návštěvnosti jak cyklostezky, tak celého regionu, měst a obcí, turistických atraktiv z řad rezidentů i nerezidentů,
 • díky kvalitní a aktivní propagační činnosti – zvyšování znalostí a povědomí jak o cyklostezce, tak i o regionu (využití propagačních materiálů a předmětů, on-line prezentace, veletrhy a výstavy, event)
 • přispění jak rozvoji nabídky cestovního ruchu v regionu, tak i ke spotřebě cestovního ruchu (růst čerpání služeb v oblasti cestovního ruchu v této oblasti, zvýšení počtu dní/nocí strávených v regionu,
 • rozvoj návštěvnosti turisticky zajímavých míst a lokalit v regionu.

Zrealizováním projektu, jeho synergických aktivit, bude přispěno k pozitivnímu rozvoji MORAVSKÉ STEZKY. Díky synergii těchto aktivity bude přispěno k růstu návštěvnosti, k podpoře uživatelského komfortu návštěvníků a celkovému zlepšení orientace na cyklostezce. Díky zrealizovanému měření bude možné určit návštěvnost cyklostezky a na zjištěné výsledky využít pro plánování dalších rozvojových aktivit. Díky realizaci kvalitní a odpovídající propagační a marketingové činnosti bude zajištěno šíření informací mezi stávající, ale také nové návštěvníky nejen cyklostezky, ale také oblastí, měst a obcí, a turistických atraktivit.

Realizací projektu očekáváme díky multiplikačním vazbám a provázanosti očekáváme další dopady s přesahem:

 • bude přispěno k rozvoji a zefektivnění nabídky infrastruktury v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, a také pro nerezidenty
 • bude přispěno k rozvoji a zvýšení nabídky aktivit zaměřených na oblast zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, aktivit pro eliminace vzniku civilizačních chorob, které mají zejména původ v sedavém zaměstnání, nadbytku stresu, apod.

Projekt a jeho realizace nevytváří pozitivní izolované přínosy a dopady, ale pozitivně působí i ovlivňuje další oblasti, a to zejména zdraví člověka a jeho vývoj, a také pozitivně ovlivňuje a přispívá dalším subjektům v oblasti MORAVSKÁ STEZKA – zejména v oblasti rozvoje (cyklo)turistiky a cestovního ruchu vůbec.

Projekt 2017

Aktivity projektu

Popis aktivit a jejich výstupy

Aktivita č. 1 Revize stavu cyklostezek
V rámci této strategické aktivity bude provedena komplexní revize stavu cyklostezky pro zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků a pro celkovou bezpečnost provozu na celé trase.

Aktivita č. 2 Značení na cyklostezce
Současně s komplexní revizí stavu cyklostezky bude provedena kontrola a vyhodnocení stavu značení. Na základě zjištěných výsledků bude stávající značení opraveno, v místech kde je značení nevyhovující bude provedeno jeho obnovení. V místech kde značení zcela chybí, bude provedeno nové doznačení.

Aktivita č. 3 Doprovodná infrastruktura
Instalace dřevěných zastřešených odpočívek na nejvýznamnějších rozcestích na trase cyklostezky a instalace dřevěných informačních stojanů se stříškou. Informační stojany s údaji o trase cyklostezky a o turistických cílech v okolí.

Aktivita č. 4 Propagace a marketing
Webové stránky, Facebook: zvýšení využití potenciálu webu a sociálních sítí jako komunikačního nástroje pro propagaci cyklostezky, zvýšení její návštěvnosti a návštěvnosti okolních turistických cílů a atraktivit, a také partnerských měst, obcí a měst spojených s MORAVSKOU STEZKOU. Komunikační nástroj pro informování široké veřejnosti o připravovaných eventech a akcích (zahájení a ukončení cyklistické sezóny na MORAVSKÉ STEZCE, vítání léta, prezentace připravované individuální aktivity – „PO MORAVSKÉ ZA UNESCEM“. Informace o aktuálním dění ve spolupráci s partnerskými subjekty.

Propagační materiály: budou vytvořeny propagační materiály-letáky, s informacemi o stezce a zajímavostech/turistických cílech v její blízkosti. Letáky budou distribuovány partnerským subjektům, do informačních center, do obcí a měst v lokalitě, a také komerčním subjektům zejména působících v oblasti ubytování a stravování, ale také do míst turistických cílů (hrady, zámky, muzea, apod.)

Sportovní event – Vítání léta: organizovaný cyklovýlet, se stanoveným bodem slavnostního setkání všech účastníků v malebném prostředí Litovelského Pomoraví.

Spolupráce s partnerskými subjekty: bude pokračováno v rozvoji oboustranné spolupráce se stávajícími partnerskými subjekty. Zároveň dojde k navázání nové spolupráce s dalšími subjekty, taky aby došlo k rozvoji turistické vybavenosti celé trasy MORAVSKÉ STEZKY. Spolupráce se subjekty v oblasti ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, půjčovny kol a koloběžek, servisy kol, sportovně-rekreační areály, atp.

Shrnutí přínosů projektu
V souladu s výší definovanými očekávánými přínosy plynoucími z realizace projektu, jež jsou rozděleny dle jednotlivých cílových skupin, v souhrnném pohledu očekáváme následující přínosy a dopady:

 • Zvýšení návštěvnického komfortu návštěvníků cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA
 • Zvýšení návštěvnosti cyklostezky MORAVSKÁ STEZKA a to jak z řad rezidentů České Republiky, tak i řad nerezidentů-cizinců.
 • Rozvoj nabídky cestovního ruchu v souvisejících oblastech a zvýšení čerpání služeb cestovního ruchu v těchto oblastech a regionech
 • Růst znalosti o cyklostezce a rozvoj propagace díky virálnímu marketingu na sociálních sítích
 • Rozvoj návštěvnosti turisticky zajímavých míst a lokalit v regionu, jímž MORAVSKÁ STEZKA prochází
 • Zvýšení počtu dní strávených v oblasti
 • Podpora prevence vzniku sociálně-patologických jevů a nežádoucích forem chování

Díky zvýšení komfortu na MORAVSKÉ STEZCE, aktivnímu působení na růst návštěvnosti dochází sekundárně k pozitivnímu ovlivnění situace v souvisejících lokalitách – realizované aktivity tak pozitivně ovlivňují a pomáhají k rozvoji a dalšímu růstu oblasti obcí a měst propojených s MORAVSKOU STEZKOU, a zároveň tyto aktivity také pozitivně ovlivňují růst návštěvnosti turistických míst a lokalit. Dále je zároveň podporována propagace těchto míst – a to jak míst a lokalit samotných, tak i jejich zajímavých pořádaných akcí a událostí, kulturního, společenského či sportovního charakteru.

Zároveň realizace projektu přispívá k rozvoji zdravého životního stylu, předcházení možných civilizačním onemocněním a také rozšiřuje nabídku aktivity pro volnočasové aktivity pro všechny různého věku.

Realizace projektu – strategických aktivit, tak nepřináší izolované přínosy, ale vytváří pozitivní přínosy a dopady pro další subjekty: obce a města, turistická místa a cíle, provozovatele služeb v oblasti cestovního ruchu, ale také v individuální rovině pro všechny návštěvníky MORAVSKÉ STEZKY.